Şirket Akademisi Stratejileri
Şirket Akademileri - Corporate Universities

Şirket Akademileri, firmaların çalışanlarının iş görme becerilerini artırmak için tasarımlanmış kurumsal modellerdir. Şirket Akademileri, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi için güçlü bir modeldir.

Şirket Akademileri 1980'li yılların sonunda firmalarda geleneksel eğitim bölümlerinin yerini almaya başlamıştır. Yapılan eğitim çalışmalarının daha verimli hale gelmesini sağlamıştır.  Ayrıca öğrenme süreçleri de şirketin vizyon ve stratejileri ile uyumlu hale gelmiştir.

Geleneksel eğitim kurumlarında sürdürülen öğrenme süreçleri maalesef, firmaların günlük ihtiyacı karşılayacak insan kaynaklarını yetiştirmekten uzak kalmaktadır. Şirketler rekabet ortamındaki asıl gücün; çalışanların geliştirilmesi ile teknolojinin daha yoğun kullanılması ve öğrenen organizasyonlar yaratmaktan geçtiğini kavramışlardır.

Günümüzde Şirket Akademileri uygulamalarını; geleneksel İK süreçleri veya eğitim departmanları yerine, marka olmuş ayrı bir bölüm veya akredite programlar sunan bir birim olmak üzere farklı uygulama türlerinde karşımıza çıkmaktadır. 
 

Şirket Akademileri yapılarına baktığımızda yedi farklı seviye görülmektedir.

1. Yalnızca çalışanlara eğitim veren bir birim,
2. Yönetici Geliştirme programları düzenleyen bir birim,
3. Liderlik Geliştirme programları düzenleyen bir birim,
4. Mavi yaka dönük eğitimler düzenleyen bir birim,
5. Üniversite eğitimleri için ortak akademik kredi sağlayan yapılanmalar,
6. Üniversitelerle iş birliği ile Akademik unvan sağlayan yapılanmalar,
7. Teknolojiyi takip eden bir birimdir.

ŞİRKET AKADEMİ ÇALIŞMALARINDA DESTEK ALANLARIMIZ

• Akademi Kurulum Danışmanlığı
• Akademi İletişim Stratejisi
• Akademi Kreatif İşlerinin Hazırlanması
• Akademi Eğitimlerinin Tasarımı
• Akademi Fiziki Alt Yapısının Kurulması
• Akademi - Üniversite İşbirliklerinin Kurulması
 

ŞİRKET AKADEMİSİ KURMA FAZLARIMIZ

FAZ 1 – GEREKSİNİM ANALİZİ


1.1 Akademi’den beklentiler tespit edilecek (analizler, grup çalışmaları, yüz yüze görüşmeler vb.) ve Akademi Beklenti Raporu hazırlanacaktır.

1.2 Akademinin vizyonunun ve misyonunun belirlenmesi ile amacı firma stratejileriyle hizalanacak ve Akademi Modeli oluşturularak Akademi Modeli Dokümanı’nın hazırlanacaktır.

1.3 Ön Lansman İletişim Planı hazırlanacak ve plan doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilecektir (Akademi iletişim stratejisinin, akademi markalaşma felsefesinin ve dijital/basılı kurumsal kimlik çalışmalarının hazırlanması).

FAZ 2 OPERASYONEL FAALİYETLER

2.1 Akademinin Organizasyonel Yapısı


• Akademinin firma organizasyondaki yeri tanımlanacaktır.
• Akademi işleyiş prensipleri belirlenecektir.
• Fakülte/Bölüm ve Program yapısı oluşturulacaktır.
• Organizasyonel Birim Tanımları ve Akademi içi Görev Tanımları dokümante
edilecektir.

2.2 Akademinin Faaliyet Yapısı

a) Eğitim ve Gelişim Programlarının Tasarlanması

• Mevcut firma yetkinlikleri üzerinden, yetkinlik ve pozisyon bazlı eğitim ihtiyaç analizi yapılacak ve konsolide edilecek,
• Eğitim ve gelişim programları sektörün ve şirketin stratejileri doğrultusunda önceliklendirilecek,
• Eğitim ve gelişim programları ar-ge, teşvik, zorunlu eğitimler vb. yasal mevzuatlarla ilişkilendirilecek,
• Akademi Eğitim Kataloğu oluşturulacak,
• Tüm eğitim ve gelişim programları “yenilikçilik-inovasyon” yaklaşımını destekleyecek şekilde oluşturulacaktır,
• “Bağlı Ders” kavramı mantığında çalışan mesleki ve kişisel gelişim eğitim modülleri tasarlanacak,
• Liderlik ve Yönetici Yetiştirme programları tasarlanacak,
• Yaratıcılık ve İnovason Müfredatı hazırlanacak,
• Etkili ve verimli olmak için oryantasyon programı tasarlanacak,
• İç Eğitimci Yetiştirme Programı tasarlanacak,
• Beraberce yapılacak ihtiyaç analizi sonuçları haricinde eğitim ve gelişim programlarına dair öneriler sunulacaktır.

b) Ölçme-Değerlendirme Sistemi

• Ölçme-Değerlendirme Sistemi oluşturulacaktır –ESTS (Eğitim sonrası Takip Sistemi-KIG markası) ile; değerlendirme, raporlama ve takip sisteminin kurgulanması, eğitime kayıt için ön koşul, ön test, son test vb. sistemlerin belirlenmesi,
• Ölçme-Değerlendirme Sistemi Dokümanı hazırlanacaktır.

c) Operasyonel Süreçler

• Akademi ve diğer ilgili bütün süreçlerin (insan kaynakları, bilgi sistemleri, kalite, tedarik, vb.) entegrasyonu sağlanacak ve süreç haritaları hizalanacak,
• Eğitim Doküman/Materyal Tasarımları oluşturulacak (Sunum formatı, eğitim dokümanı formatı, değerlendirme anketi, vb.),
• Eğitimlerde Dikkat Edilecek Hususlar Dokümanı hazırlanacak (Eğitim başlangıç ve bitiş saati, cep telefonu kullanımı, eğitmen ve firma seçiminde dikkat edilecek hususlar vb. standart uygulamalar),
• Finansal kaynak planlaması ve akademi bütçe yapısı oluşturulacak,
• Akademi Açılış Lansmanı İletişim Planı hazırlanacak ve gerçekleştirilecektir (Posterler, duyurular, açılış etkinliği, vb.).

FAZ 3 TAKİP ve DEĞERLENDİRME

• Akademi’nin uygulamaya başlanmasından sonra Akademi performansının memnuniyetinin hangi yöntemlerle ve hangi zaman aralığında ölçüleceğine dair sistem oluşturulacak,
• Şirket stratejilerine ulaşmak için ihtiyaçları  sürekli gözden geçirilecektir.